Pierwszy milion

Konkurs

Od 21 listopada do 16 grudnia 2016 r. w ramach symulacji internetowej "Pierwszy Milion" trwa konkurs organizowany przez Fundację THINK! we współpracy z Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Aby wygrać należy w jak najmniejszej liczbie tur zrealizować cel gry, czyli osiągnąć majątek równy 1 milionowi złotych. Wystarczy zarejestrować się podając podstawowe informacje, aby stanąć w szranki o cenne nagrody finansowe.

 

Nagrody:

I miejsce: 3.000 PLN

II miejsce: 2.000 PLN

III miejsce: 1.000 PLN 

 

Rozgrywki będą miały formę konkursu indywidualnego. Grać mogą studenci pierwszego i drugiego stopnia studiujący w szkołach wyższych znajdujących się na terenie miasta Szczecin (bez względu na tryb studiów). Stały podgląd sytuacji w grze pozwala kontrolować pozycję w stawce i poznać kwoty dzielące poszczególnych Uczestników. Aplikacja umożliwia zapoznanie się z grą dzięki udostępnieniu bez konieczności rejestracji 15 tur rozgrywki. Po takim teście należy uzupełnić dane rejestrując się, by kontynuować zmagania konkursowe. 

 

W ramach „Pierwszego Miliona” będziesz mieć do dyspozycji lokaty bankowe, możliwość inwestowania
w akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, surowce
a nawet rynek nieruchomości. Wybrane akcje reprezentują poszczególne branże rynku. Nie musisz się na tym znać, by móc inwestować, gdyż możesz skorzystać z funduszy inwestycyjnych, wystarczy tylko właściwie rozpoznać koniunkturę rynkową. Model ekonomiczny zastosowany w grze podlega wahaniom zbliżonym do tych występujących w prawdziwej gospodarce. Gra uczy więc powiązań rządzących realną gospodarką i ich wpływu na poszczególne sektory rynku. Symuluje również zdarzenia losowe, które dotyczą twojego codziennego życia zarówno te przyjemne, jak
i pochłaniające twoje pieniądze oraz czas. Wzrost wynagrodzenia poprzez awans uzyskiwany dzięki szkoleniom obrazuje możliwy rozwój zawodowej kariery.

 

Rozpoczynając wirtualne życie i stojąc u progu zawodowej kariery, podejmiesz pierwszą pracę i spróbujesz pomnażać samodzielnie zarobione pieniądze. Od tego, gdzie ulokujesz swoją wolną gotówkę, będzie zależało, jaki poziom zysku wypracuje ona dla Ciebie. Utrzymywanie kosztów życia na możliwie niskim poziomie przy maksymalnie wysokim standardzie życia to ideał, do którego każdy dąży. Jeśli właściwie zainwestujesz posiadane środki, to od skali zgromadzonych oszczędności będzie zależał poziom wypracowanego zysku.

Masz możliwość nauczyć się zarządzania finansami osobistymi bez ryzyka ich utraty w realnym życiu, a przy okazji wygrać cenne nagrody.

REGULAMIN

Konkursu „Pierwszy Milion”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Pierwszy Milion”.

2. Organizatorem Konkursu „Pierwszy Milion” jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, adres: E. Ciołka 12 lok. 209, 01-402 Warszawa.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) „Regulamin” – niniejszy dokument;

2) „Organizator” lub „Fundacja” – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, adres: E. Ciołka 12 lok. 209, 01-402 Warszawa;

3) „Konkurs” – Konkurs „Pierwszy Milion” organizowany przez Fundację na zasadach określonych w Regulaminie;

4) „Uczestnik Konkursu lub Gracz” – każdą pełnoletnią osobę fizyczną spełniającą wymagania z §2 ust. 1 Regulaminu;

5) „Konto” -  konto w Grze otrzymywane po rejestracji Uczestnika Konkursu;

6) „Gra” –  grę inwestycyjną „Pierwszy Milion”, dostępną na stronie: sgh.gra.1milion.edu.pl lub innych podstronach uruchomionych w związku z konkursami dla wybranego obszaru geograficznego;

7) Pojęcia zdefiniowane w pkt. 1-6 pisane będą w treści Regulaminu wielką literą;

4. Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs realizowany jest od dnia 21 listopada 2016 r. od godz. 00:01 i trwać będzie do dnia 16 grudnia 2016 r. do godz. 23.59.

6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 stycznia 2017 r.

7. Przekazanie nagród nastąpi nie później niż do dnia 29 lutego 2017 r.

8. Wyniki z gry rozpoczętej przed lub ukończonej po terminach wskazanych w ust. 5 nie będą brane pod uwagę.

9. Organizator zapewnia sobie możliwość przesunięcia terminów określonych w ust. 5 do 7 z tym zastrzeżeniem, że ww. terminy mogą być przedłużone o okres nie przekraczający 30 dni.

10. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

11. Regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej https://szczecin.gra.1milion.edu.pl/pl/strona/regulamin

12. Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu. Reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

13. Żadnemu z Uczestników Konkursu nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Fundacji o wypłatę zgromadzonego w Grze kapitału.

§2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca studentem uczelni wyższych znajdujących się na terenie miasta Szczecin w stanie na dzień 21 listopada 2016 r., dowolnego trybu i kierunku studiów I lub II stopnia.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby wykonujące czynności związane z organizacją Konkursu, w szczególności pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło oraz członkowie ich rodzin.

3. Przez członków rodziny, wskazanych w ust. 2, rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu może przystąpić do Konkursu w każdym czasie w okresie wskazanym w §1 ust. 5, z zastrzeżeniem §1 ust. 9.

 

§3. Zasady Gry

1. Przedmiotem Konkursu jest internetowa gra inwestycyjna, w której nie są przeprowadzane żadne realne transakcje sprzedaży czy kupna.

2. Gra stanowi wyłącznie symulację inwestowania. Uczestnictwo w Grze ma wyłącznie charakter zabawy edukacyjnej. Organizator dołożył wszelkich starań, aby jak najbardziej urealnić Grę, jednak wszelkie informacje, doświadczenia oraz opracowane metody inwestowania nie mogą być przenoszone i aplikowane w rzeczywistym procesie inwestowania.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dokonać poniższych czynności:

1) założyć konto na stronie: sgh.gra.1milion.edu.pl,

2) ukończyć minimum jedną turę w Grze,

3) spełniać wymagania określone dla Uczestnika Konkursu zawarte w §2 ust. 1,

4) nie podlegać wykluczeniu na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Po każdej turze Uczestnik Konkursu może zapisać Grę i powrócić do niej w innym terminie, z uwzględnieniem terminu określonego w §1 ust. 5, z zastrzeżeniem §1 ust. 9.

5. Celem Gry jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) w jak najmniejszej liczbie tur.

6. Uczestnik Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

7. Do decyzji Uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.

8. Wartość zgromadzonego kapitału określana jest po zakończeniu każdej tury.

9. Wyznacznikiem zgromadzonego kapitału jest suma posiadanej gotówki oraz aktualna wartość środków ulokowanych w aktywa finansowe i inwestycyjne określana jako Stan Majątku.

 

§4. Zasady przyznawania nagród

1. Po zakończeniu Konkursu, laureaci otrzymają nagrody finansowe.

2. W Konkursie zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości 3.000 PLN za zajęcie I miejsca.

3. W Konkursie zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości 2.000 PLN za zajęcie II miejsca.

4. W Konkursie zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości 1.000 PLN za zajęcie III miejsca.

5. Kolejność zwycięzców zostanie określona przez Komisję Konkursową na podstawie Stanu Majątku zgromadzonego  w jak najmniejszej  liczbie tur.

6. Jeżeli kilku Uczestników osiągnie wynik wynoszący co najmniej kwotę wskazaną w §3 ust. 5, wygra ten, którego Stan Majątku będzie największy, przy jak najmniejszej liczbie tur. W przypadku zgromadzenia Stanu Majątku o tej samej wartości w tej samej liczbie tur decydujący będzie poziom parametru Szczęście.

7. Fundatorem nagród jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! z siedzibą w Warszawie, adres: ul. E. Ciołka 12 lok. 209, 01-402 Warszawa.

8. Do nagród wymienionych w §4 ust. 2, 3, 4 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!  ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanej Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej, wyliczonej według poniższego wzoru:

CP = CR/9, gdzie:

CP – wartość dodatkowej nagrody pieniężnej (ulega zaokrągleniu do pełnych złotych)

CR – rzeczywista wartość części niepieniężnej nagrody.

9. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana na adres e-mail Uczestnika podany podczas rejestracji w serwisie, niezwłocznie po zakończeniu Konkursu.

10. Każdy Uczestnik Konkursu, który otrzyma informację o przyznaniu nagrody, określoną w ust. 9, ma obowiązek skontaktowania się z Organizatorem w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji. W przypadku otrzymania informacji o przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, w sposób i w terminie określonym w informacji kopii  dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku z §2 ust. 1. W razie braku kontaktu w wyżej wskazanym terminie lub nie przesłania kopii wspomnianego wyżej dokumentu  zgodnie z warunkami określonymi w przesłanej przez Organizatora informacji Uczestnik Konkursu traci prawo do nagrody.

11. Skontaktowanie się z Organizatorem winno być dokonane w sposób określony w informacji wskazanej w ust. 10.

§5. Podatek

1. Nagroda w konkursie jest przychodem ze źródła określonego w artykule 10 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 361, z późn. zm.). Od wydanych w Konkursie nagród przekraczających kwotę 760,00 zł, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!  pobierze i przekaże do organu podatkowego 10% podatek od nagród zgodnie z przepisami art. 30 powołanej wyżej ustawy.

2. Podatek od nagród zostanie pobrany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK!  z dodatkowej nagrody pieniężnej.

 

§6. Reklamacje

1. Reklamacje do wyników Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 ust. 2, w terminie 3 dni od opublikowania wyników Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji będzie oprócz dotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, sporządzenie reklamacji na piśmie, zawarcie w niej imienia i nazwiska reklamującego Uczestnika Konkursu, dokładny adres Uczestnika Konkursu, wraz z dokładnym opisem przyczyn reklamacji oraz własnoręcznym podpisem.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu, zgłaszający reklamację, zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 

§7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora Konkursu oraz jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu.

2.  Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

1) adres e-mail

2) imię i nazwisko

3) miejscowość

4) rok urodzenia

5) płeć

6) numer indeksu

7) telefon kontaktowy

3. Przez założenie Konta w Grze Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz akceptację Polityki Prywatności Użytkowników.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

5. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania (w tym ich usunięcia).

6. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia swego udziału w Grze i uczestnictwa w Konkursie.

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania wykładni Regulaminu oraz rozstrzygania wszelkich sporów powstałych przy jego stosowaniu.

2. Decyzje Organizatora są ostateczne.

3. W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany długości terminu trwania Konkursu.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie https://sgh.gra.1milion.edu.pl/pl/strona/regulamin. Dalsze uczestnictwo w Grze, po zmianie Regulaminu, uznaje się za wyrażenie zgody na dokonaną zmianę Regulaminu.

6. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, a także akceptację Polityki Prywatności Użytkowników.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.). Gra będąca przedmiotem Konkursu nie stanowi gry w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1544 ze zm.).

X

Informujemy, że serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.